• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Osaluskogude sisutegevus

Kas meeskonnakoolitused või vallale uus korvpalliplats? Noortekogu aastaplaanis on palju tegevusi, aga nende mõju tundub olevat väike?

Kõik probleemid ja lahendused, mis puudutavad sarnaseid küsimusi, on oodatud siia.

Valdkond:

Lahendus:

Noortevolikogude parem promo koolides ja jõudmine õppekavasse.

Lahendus:

Noorte osaluse üldisem suurem promo riiklikul tasandil, kui ka kohalikul tasandil. Koostada ühtne meediakampaania, mida tehakse riiklikult ning osaluskogude teevad kõrvale kohaliku kampaania. Spetsialistide kaasamine, kes on noortele seejuures toeks. Muidugi ka oma tegemiste suurem igapäevane kajastamine.

Lahendus:

Otsustajatepoolne reklaam noortevolikogudele. Kui kohalik otsustaja (vallavanem) tuleb kooli rääkima ning väidab, et noortevolikogu on suureks abiks neile ning nad kaasavad noortevolikogu oma tegevustesse, näitab see ka otsustajate poolt, et noortevolikogu kuulatakse liikmete hääli.

Lahendus:

Noortevolikogud suurem kajastamine nii kohalike väljaannete kui ka noortevolikogu enda poolt. Külastusseminarid koolides, loengud jne.

Lahendus:

Noortevolikogud ei oska turundada enda tegevust, kuid see on üks olulisimaid oskusi noortevolikogu arenemiseks pikaajalises plaanis. Seega on lahendus igas noortevolikogus turundus- või kommunikatsioonikoordinaator, kellele tehakse ENLi poolt pidevalt koolitusi ning aidatakse korradada turundustegevust: jõudmine enda kodupiirkonna noorteni, jõudmine kodupiirkonna meediasse, uute liikmete värbamine jne.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 +160 (hääli: 16)
Loading...Loading...

Valdkond:

Lahendus:

Kaasata enam valimistesse kooli õpilasesindust, erinevaid vanusegruppe, kodukoha erinevaid noorteorganisatsioone ning kasutada ka kohalike noorsootöötajate abi valimiste läbiviimisel, et esindatus saaks olla suurem.

Lahendus:

Üldisem tugevam promo enne valimisi kui valimiste ajaks. Pöörata erilist rõhku reklaamimisel nendele sihtgruppidele, kes pole veel esindatud.
Mentorlus uutele tulijatele, et aidata neil sisse elada.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 +70 (hääli: 7)
Loading...Loading...

Valdkond:

Lahendus:

Luua selge ja ühene arusaam sellest, kuidas teha noorte eeskostet – iga noortevolikogulase üks olulisemaid oskuseid.

Lahendus:

Ühtselt selge arusaam osaluskogudest ja nende põhitegevusest.
Pidev koolitamine ning kohe kindlasti ka spetsialisti olemasolu osaluskogus, kes koheselt suunab noored õigele teele.
Väga oluline on ka läbimõeldud ja süsteemne juhatusetöö (ja ka üldiselt) üleandmine.
Kindla struktuuri olemasolu.

Lahendus:

Koosseisu vahetumise ajal tegeleb vahetumisega pidevalt üks inimene väljastpoolt noortevolikogu - n.ö. noortevolikogu kantsler, kes kutsub kokku uue koosseisu, annab neile ülevaate ülesannetest, tegevustest, traditsioonidest ning esimestel kuudel aitab neil õigel teel tegutsema asuda. Kantsler võib olla noorsootöötaja, selle puudumisel ka keegi teine noortega tegelev või noortevolikogude poolest kogenud inimene.

Lahendus:

Põhjuseks on see, et noortevolikogu liikmetel puudub huvi ja/või oskus kaasa rääkida. Ettepanek tekitada mingi mentorlussüsteem või eelnimetatud "kantsleri" süsteem.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 +190 (hääli: 19)
Loading...Loading...

Valdkond:

Lahendus:

Iga-aastane suur noortetunnustusüritus, mida kajastaks ka Eesti meedia. (Näide – Young Scots iga-aastane suur tunnustusüritus).

Lahendus:

Kohalikul tasandil suurem rõhk noorte tunnustamisele.

Lahendus:

Arvestada noortevolikogu töös osalemist põhjusena, miks koolis noort kiita ning tublik pidada. Kui noor osaleb aktiivselt sama valla noortevolikogu töös, võiks teda selle eest kooli poolt ka kiita - direktori vastuvõtt, kiituskirjad, preemiareisid.

Lahendus:

Noortevolikogude sisene tunnustussüsteemi loomine, kus iga poolaasta tagant premeerida tublimaid.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 +100 (hääli: 12)
Loading...Loading...

Valdkond:

Lahendus:

Luua alusplatformi süsteem, mis võimaldaks läbi küsitluste kogumise jms. paremini välja tuua noortevolikogude seisukohad kodukohas toimuva osas.

Lahendus:

Õpetada ja juhendada, kuidas toimub noortepoliitika platvormi loomine.

Lahendus:

Vallavolikogu esindaja kohtub noortevolikoguga ning küsib neilt otse arvamust valla päevakohastes teemade kohta. Kui volikogu ei küsi, siis noortevolikogu ei pruugi teada, et vallas sellised teemad käsil on.

Lahendus:

Noortevolikogu juhatusel kohustus suhelda linna- või vallavolikoguga ning hoida kätt ise pulsil noori puudutavatel teemadel.

Lahendus:

ENLi poolt pidev aastast-aastasse noortepoliitika koolitus osaluskogudele. See peab pidev olema seetõttu, et liikmed vahelduvad pidevalt ning iga aasta on uued noored, kes ei tea asjast midagi.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 +40 (hääli: 8)
Loading...Loading...

Valdkond:

Lahendus:

Tihedam suhtlus ja koostöö õpilasesindustega

Lahendus:

Osaluskogu koosseisus on koht õpilasesindusel, tehes seeläbi tihdamat koostööd ning teades üksteise tegemisi. Samas osaluskogu sihtrühm on 7-26 aastane noor ning pöörama peab suuremat tähelepanu ka teistele vanuserühmadele ja tegevustele.

Lahendus:

Tõmmata selge piir õpilasesinduse ülesannete - koolielu korraldamises kaasa aitamine, ja noortevolikogu ülesannetel - kohaliku omavalitsuse otsustamistes kaasa aitamine.

Lahendus:

Koostöö õpilasesindusega. Ühiste projektide tegemine nendes valdkondades, mida täna dubleeritakse.

Ei saa raske olla, sest tavaliselt on ÕE-s tegutsevad noored aktiivsed ka NVK-s ning vastupidi.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 -10 (hääli: 3)
Loading...Loading...