• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Osaluskogude järjepidevus

Eile oli noortevolikogus 100 liiget ja täna 2? Noortevolikogu uus juhatus ei tea, kuidas enda tegevusega alustada? Uus koordinaator ei ole noortevolikogu tegevusest huvitatud?

Kõik probleemid ja lahendused, mis puudutavad sarnaseid küsimusi, on oodatud siia.

Valdkond:

Lahendus:

Moodustada noortevolikogusid, mis tegutseksid suuremal alal, kus oleks rohkem noori ja seega valitaks noortevolikokku ka motiveeritumad inimesed.

Lahendus:

Noortevolikogu uue koosseisu valimiste kampaania ajal tuleks käia kohalikes koolides ja ülikoolides noori kandideerima kutsumas ja noortevolikogu tutvustamas. Otsekontakt töötab kõige paremini.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 +50 (hääli: 5)
Loading...Loading...

Valdkond:

Lahendus:

0,5 kohaga noorsootöötaja iga noortevolikogu juures.

Lahendus:

Piirkondlikud eksperdid, st ühel noorsootöötajal/eksperdil on 2-3 noortevolikogu ning noorsootöötaja tegelebki noortevolikoguga ja tunneb osaluskogude spetsiifikat.

Lahendus:

Kontaktlist pikaajalisematest liikmetest või esimeestest, et vajadusel informatsiooni hankida.

Lahendus:

Igas kohalikus omavalitsuses peab olema üks kindlaks määratud ametnik, kelle üheks tööülesandeks on toetada osaluskogude tegevust ja kontrollida nende tegevuse eesmärgipärasust.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 +80 (hääli: 14)
Loading...Loading...

Valdkond:

Lahendus:

Tuua noorsootöötajaid omavahel kokku, et sarnaselt noortevolikogudele tekiks ka noorsootöötajatest, kes tegelevad noortevolikogudega, võrgustik.

Lahendus:

Osaluskoguga peab tegelema kindel ekspert. Noorsootöötaja, kellele on lisaks lihtsalt määratud osaluskogu, teeb tegelikult seda tööd vabast ajast. Lisaks noorte toetamisele ei jõua just palju vabast ajast juurde teha.

Seega osalsukogule kindel ekspert, maakondlik ekspertide grupp, kes töötabki igapäevaselt käsikäes ning igaüks siis spetsiifiliselt oma kindlateosaluskogudega. Noorsootöötaja, kes on suunatud ühele kindlale valdkonnale jõuab selles palju rohkem ära teha ning on effektiivsem, kui kõigis kümnes valdkonnas korraga tegeledes.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 +40 (hääli: 8)
Loading...Loading...

Valdkond:

Lahendus:

Noortevolikogude valimised ühel ajal üle terve Eesti või ühel aastaajal.

Lahendus:

Kõiki korraga nagunii ei saa koolitada.
Pigem oleks kasulik tuua valimised ühte perioodi, kuna siis saab teha üheskoos ja suuremalt meediakajastust. Saavad osaluskogud olla üksteisele toeks ning ühiskonda saata ühtsema sõnumi.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 +30 (hääli: 9)
Loading...Loading...

Valdkond:

Lahendus:

Kaasa aidata sellele, et noortevolikogude teema leiaks laiemat kajastus kõikides noorsootöötajate õppeprogrammides Eestis – tuua külalisesinejaid noorte enda seast tudengitele nendel erialadel.

Lahendus:

Koolitada välja spetsiaalsed spetsialistid, kes hakkavad tööle osaluskogudega.
Noorsootöötajatel on kõrvalerialad, koostöös ülikooliga luua spetsiaalne kõrvaleriala.

Lahendus:

Noortevolikogu tugisikud peavad olema KOVi ametnikud, mitte noorsootöötajad.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 +20 (hääli: 6)
Loading...Loading...

Valdkond:

Lahendus:

Luuakse sõprusnoortevolikogude süsteem, mille läbi käib teineteise toetamine ja parimate praktikate jagamine.

Lahendus:

Edulugude kogumine ja jagamine.

Lahendus:

Maakondlike noortekogude töö tõhustamine ning pigem maakondlikus võrgustikus osalemine osaluskogude poolt.

Lahendus:

ENLi poolt endiste aktiivsemate osaluskogude liikmete infobaasi loomine, kelle saavad ENLi osaluskogude koordinaatorid teha regulaarselt pakkumisi, et minna kuhugi osaluskogusse mentoriks.

Mentorlus peab toimima kindla süsteemi järgi.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 0 (hääli: 0)
Loading...Loading...