• This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Tere noored ja noortemeelsed!

Eesti noortevolikogud ja noortekogud on tegutsenud juba aastaid, mille käigus on palju ära tehtud. Noortekogude ja noortevolikogude koguarv küündib tänasel hetkel peaaegu sajani ning nende tegevustesse on kaasatud tuhandeid noori.

Kõikide tegemiste kõrval on ilmsiks saanud, et osaluskogud on silmitsi probleemidega, mis takistavad neil kasutamast enda täielikku potentsiaali. Nüüd pöördumegi Teie poole, et aitaksite meil 31. juulini koguda kokku lahendusi erinevatele probleemidele, mis osaluskogusid vaevavad. Need lahendused on selleks, et aastal 2020 on osaluskogud elujõulisemad ja sisulisemad kui kunagi varem!

Lisa probleem ja lahendus koos või lahendus eraldi mõne olemasoleva probleemi alla. Probleemidele on võimalik anda ka poolt ja vastu hääli, et tuua esile need probleemid, mis on enim päevakorras ja vajavad kiiresti lahendust. Poolt hääl annab 10 punkti ja vastu hääl võtab 10 punkti ära.

Valdkond:

Lahendus:

Luua selge ja ühene arusaam sellest, kuidas teha noorte eeskostet – iga noortevolikogulase üks olulisemaid oskuseid.

Lahendus:

Ühtselt selge arusaam osaluskogudest ja nende põhitegevusest.
Pidev koolitamine ning kohe kindlasti ka spetsialisti olemasolu osaluskogus, kes koheselt suunab noored õigele teele.
Väga oluline on ka läbimõeldud ja süsteemne juhatusetöö (ja ka üldiselt) üleandmine.
Kindla struktuuri olemasolu.

Lahendus:

Koosseisu vahetumise ajal tegeleb vahetumisega pidevalt üks inimene väljastpoolt noortevolikogu - n.ö. noortevolikogu kantsler, kes kutsub kokku uue koosseisu, annab neile ülevaate ülesannetest, tegevustest, traditsioonidest ning esimestel kuudel aitab neil õigel teel tegutsema asuda. Kantsler võib olla noorsootöötaja, selle puudumisel ka keegi teine noortega tegelev või noortevolikogude poolest kogenud inimene.

Lahendus:

Põhjuseks on see, et noortevolikogu liikmetel puudub huvi ja/või oskus kaasa rääkida. Ettepanek tekitada mingi mentorlussüsteem või eelnimetatud "kantsleri" süsteem.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 +190 (hääli: 19)
Loading...Loading...

Valdkond:

Lahendus:

Noortevolikogude parem promo koolides ja jõudmine õppekavasse.

Lahendus:

Noorte osaluse üldisem suurem promo riiklikul tasandil, kui ka kohalikul tasandil. Koostada ühtne meediakampaania, mida tehakse riiklikult ning osaluskogude teevad kõrvale kohaliku kampaania. Spetsialistide kaasamine, kes on noortele seejuures toeks. Muidugi ka oma tegemiste suurem igapäevane kajastamine.

Lahendus:

Otsustajatepoolne reklaam noortevolikogudele. Kui kohalik otsustaja (vallavanem) tuleb kooli rääkima ning väidab, et noortevolikogu on suureks abiks neile ning nad kaasavad noortevolikogu oma tegevustesse, näitab see ka otsustajate poolt, et noortevolikogu kuulatakse liikmete hääli.

Lahendus:

Noortevolikogud suurem kajastamine nii kohalike väljaannete kui ka noortevolikogu enda poolt. Külastusseminarid koolides, loengud jne.

Lahendus:

Noortevolikogud ei oska turundada enda tegevust, kuid see on üks olulisimaid oskusi noortevolikogu arenemiseks pikaajalises plaanis. Seega on lahendus igas noortevolikogus turundus- või kommunikatsioonikoordinaator, kellele tehakse ENLi poolt pidevalt koolitusi ning aidatakse korradada turundustegevust: jõudmine enda kodupiirkonna noorteni, jõudmine kodupiirkonna meediasse, uute liikmete värbamine jne.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 +160 (hääli: 16)
Loading...Loading...

Valdkond:

Lahendus:

Moodustada noortevolikogusid, mis tegutseksid suuremal alal, kus oleks rohkem noori ja seega valitaks noortevolikokku ka motiveeritumad inimesed.

Lahendus:

Noortevolikogu uue koosseisu valimiste kampaania ajal tuleks käia kohalikes koolides ja ülikoolides noori kandideerima kutsumas ja noortevolikogu tutvustamas. Otsekontakt töötab kõige paremini.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 +50 (hääli: 5)
Loading...Loading...

Valdkond:

Lahendus:

Kaasata enam valimistesse kooli õpilasesindust, erinevaid vanusegruppe, kodukoha erinevaid noorteorganisatsioone ning kasutada ka kohalike noorsootöötajate abi valimiste läbiviimisel, et esindatus saaks olla suurem.

Lahendus:

Üldisem tugevam promo enne valimisi kui valimiste ajaks. Pöörata erilist rõhku reklaamimisel nendele sihtgruppidele, kes pole veel esindatud.
Mentorlus uutele tulijatele, et aidata neil sisse elada.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 +70 (hääli: 7)
Loading...Loading...

Valdkond:

Lahendus:

Iga-aastane suur noortetunnustusüritus, mida kajastaks ka Eesti meedia. (Näide – Young Scots iga-aastane suur tunnustusüritus).

Lahendus:

Kohalikul tasandil suurem rõhk noorte tunnustamisele.

Lahendus:

Arvestada noortevolikogu töös osalemist põhjusena, miks koolis noort kiita ning tublik pidada. Kui noor osaleb aktiivselt sama valla noortevolikogu töös, võiks teda selle eest kooli poolt ka kiita - direktori vastuvõtt, kiituskirjad, preemiareisid.

Lahendus:

Noortevolikogude sisene tunnustussüsteemi loomine, kus iga poolaasta tagant premeerida tublimaid.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 +100 (hääli: 12)
Loading...Loading...

Valdkond:

Lahendus:

0,5 kohaga noorsootöötaja iga noortevolikogu juures.

Lahendus:

Piirkondlikud eksperdid, st ühel noorsootöötajal/eksperdil on 2-3 noortevolikogu ning noorsootöötaja tegelebki noortevolikoguga ja tunneb osaluskogude spetsiifikat.

Lahendus:

Kontaktlist pikaajalisematest liikmetest või esimeestest, et vajadusel informatsiooni hankida.

Lahendus:

Igas kohalikus omavalitsuses peab olema üks kindlaks määratud ametnik, kelle üheks tööülesandeks on toetada osaluskogude tegevust ja kontrollida nende tegevuse eesmärgipärasust.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 +80 (hääli: 14)
Loading...Loading...

Valdkond:

Lahendus:

Alustada läbirääkimisi varem, et saaks Jaanuari kuu seisuga noortekogude rahastuse jaotatud/kätte antud.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 +50 (hääli: 9)
Loading...Loading...

Valdkond:

Lahendus:

Tuua noorsootöötajaid omavahel kokku, et sarnaselt noortevolikogudele tekiks ka noorsootöötajatest, kes tegelevad noortevolikogudega, võrgustik.

Lahendus:

Osaluskoguga peab tegelema kindel ekspert. Noorsootöötaja, kellele on lisaks lihtsalt määratud osaluskogu, teeb tegelikult seda tööd vabast ajast. Lisaks noorte toetamisele ei jõua just palju vabast ajast juurde teha.

Seega osalsukogule kindel ekspert, maakondlik ekspertide grupp, kes töötabki igapäevaselt käsikäes ning igaüks siis spetsiifiliselt oma kindlateosaluskogudega. Noorsootöötaja, kes on suunatud ühele kindlale valdkonnale jõuab selles palju rohkem ära teha ning on effektiivsem, kui kõigis kümnes valdkonnas korraga tegeledes.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 +40 (hääli: 8)
Loading...Loading...

Valdkond:

Lahendus:

Luua alusplatformi süsteem, mis võimaldaks läbi küsitluste kogumise jms. paremini välja tuua noortevolikogude seisukohad kodukohas toimuva osas.

Lahendus:

Õpetada ja juhendada, kuidas toimub noortepoliitika platvormi loomine.

Lahendus:

Vallavolikogu esindaja kohtub noortevolikoguga ning küsib neilt otse arvamust valla päevakohastes teemade kohta. Kui volikogu ei küsi, siis noortevolikogu ei pruugi teada, et vallas sellised teemad käsil on.

Lahendus:

Noortevolikogu juhatusel kohustus suhelda linna- või vallavolikoguga ning hoida kätt ise pulsil noori puudutavatel teemadel.

Lahendus:

ENLi poolt pidev aastast-aastasse noortepoliitika koolitus osaluskogudele. See peab pidev olema seetõttu, et liikmed vahelduvad pidevalt ning iga aasta on uued noored, kes ei tea asjast midagi.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 +40 (hääli: 8)
Loading...Loading...

Valdkond:

Lahendus:

Noortevolikogu alustada tahtvatel noortel võiks olla kogenud ja teadlik inimene toetamas, kas omavalitsusest või ka väljast (ENList), kes suudaks põhjendada omavalitsuse otsustajatele, miks on noortevolikogu neile kasulik ja vajalik ning mida peaks omavalitsus tegema ning kuidas noortevolikogu tööd toetada.

Lahendus:

Koguda toetust kohalikelt inimestelt (näiteks koguda allkirju) ja näidata nõnda otsustajatele, et elanikele on noored ja noorte hääl oluline. Otsustajatele võiks tuua ka häid näiteid, kus KOV noortevolikogu toetab ja mida teised noortevolikogud tänu sellele on korda saatnud. Nt Tallinna noortevolikogul on hääleõiguslik esindaja Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjonis, Viimsi noortevolikogu on soojalt oodatud kõikidele vallavolikogu istungitele ja komisjonide koosolekutele.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
-10+10 +30 (hääli: 7)
Loading...Loading...